โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย นำโดยนายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย พร้อมด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งดูงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ระพีพล ทับทิมทอง

6 1 2 3 4 5 6 ดูงานห้วยฮ่องไคร้_๑๘๐๕๒๔_0459 ดูงานห้วยฮ่องไคร้_๑๘๐๕๒๔_0462