โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0046

อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0058 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0056 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0054 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0043 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0042 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0016 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0015 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0014 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0013 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0012 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0011 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0010 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0004 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0002 อบรมคุณธรรมฯ 60_๑๗๐๔๑๒_0001