โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 16

การเปิดเผยราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง