โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ซอย 10 และ 11

การเปิดเผยราคากลาง

หมู่ที่ 11 ซอย 10

หมู่ที่ 11 ซอย 11

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หมู่ที่ 11 ซอย 10

หมู่ที่ 11 ซอย 11

แผนที่

หมู่ที่ 11 ซอย 10

หมู่ที่ 11 ซอย 11