โครงการจัดซื้อหินเพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 ซอย 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

การเปิดเผยราคากลาง

สรุปผลก่อสร้าง