โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้ควัน บริเวณสุสานบ้านด้าย หมู่ที่ ๒๐ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

การกำหนดราคากลาง