โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/3 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

การเปิดเผยราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แผนที่โครงการ

แบบแปลน