แจ้งประชาสัมพันธ์ การออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงและบริการรับชำระภาษี/ค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561

 

750902

 

750839750846

124384124386 124387 ประชาคมภาษีม.16612_๑๘๐๖๑๗_0014 ประชาคมภาษีม.16612_๑๘๐๖๑๗_0017 ประชาคมภาษีม.16612_๑๘๐๖๑๗_0020 ประชาคมภาษีม.16612_๑๘๐๖๑๗_0027 ประชาคมภาษีม.16612_๑๘๐๖๑๗_0029