ประชาสัมพันธ์โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ

การเตรียมความพร้อมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยในห้วงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 61 – 3 กรกฏาคม 61 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จะได้ดำเนินการตามโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ดังนี้
1.แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ทั้งภายในอาคารบ้านเรือน รวมถึงภูมิทัศน์ภายนอก เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งพักยุง ก่อนถึงกำหนดวันพ่นหมอกควัน เพื่อประสิทธภาพสูงสุด
2.ขอความร่วมมือทีม อสม. แต่ละหมู่บ้าน เตรียมคนพ่นหมอกควัน และเตรียมแกลลอนน้ำมันเปล่า เพื่อนำมารับน้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำยาแล้ว และน้ำมันเบนซิน ที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้
กรณีมีข้อซักถาม ติดต่อได้ที่ 0846125809 นักวิชาการสาธารณสุข