ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

**ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้ ดอยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่่ง  และคนพิการ  ที่ต้องการให้เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือ  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล

เอกสารที่ต้องแนบ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ

 

**ด้านสาธารณภัย**

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่  สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เอกสารที่ต้องแนบ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ

 

**ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ**

หากเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่  สำนักปลัดเทศบาล  (งานสาธารณสุข)