ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2560