ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 22 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกท้องถิ่นทราบล่วงหน้าพร้อมปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย

meeting