บริการห้องสมุดชุมชน

ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการอ่านหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย หรือข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูลข่าววาร ข้อมูลข่าวสาร หนังสือพิมพ์