การออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปี 2560

ตารางออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย-นอกสถานที่-ประจำปี-2560  ระหว่างวันที่ 17-24  กรกฏาคม  22560  วัน  เวลา  และสถานที่รับบริการ  ตามรายละเอียดตามตาราง