การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

นายอนุชัย ศรีสม ประธานสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

 

สามัญที่ 4 (160)_๑๗๑๑๒๔_0006 สามัญที่ 4 (160)_๑๗๑๑๒๔_0028 สามัญที่ 4 (160)_๑๗๑๑๒๔_0038 สามัญที่ 4 (160)_๑๗๑๑๒๔_0040 สามัญที่ 4 (160)_๑๗๑๑๒๔_0045 สามัญที่ 4 (160)_๑๗๑๑๒๔_0051 สามัญที่ 4 (160)_๑๗๑๑๒๔_0056