ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

วันพฤหัส, กันยายน 21, 2017

ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    ...
20776544_217643402098176_1609265563161244102_o

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันจันทร์, สิงหาคม 21, 2017

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำ […]...


20664128_214979595697890_5173745552181094476_n

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันพฤหัส, สิงหาคม 10, 2017

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายกประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำ […]...
การออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปี 2560

วันพฤหัส, กรกฎาคม 13, 2017

ตารางออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย-นอกสถานที่-ประจำ […]...